top of page

Regulamin opłacania składek członkowskich w Stowarzyszeniu Sztuk Walki Shinbudokai (przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 04/08/2010 z dnia 20.08.2010 r.)Oraz z późniejszymi zmianami przyjętymi w Zarządu Nr 2 / 07 / 2011 z dnia 27.07.2011 r.
 

Część 1. Postanowienia ogólne.

 

1. Każda osoba, przystępując do Stowarzyszenia Sztuk Walki Shinbudokai, zwanego dalej Klubem, zobowiązuje się do uiszczania składek członkowskich zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zarząd Klubu.

 

2. Nieopłacanie składek członkowskich może być jedną z przyczyn usunięcia osoby z listy członków Klubu.O skreśleniu osoby z listy członków Klubu decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

 

3. Regulamin stanowi załącznik do Karty Zgłoszeniowej na członka zwyczajnego i uczestnika Klubu, jest także dostępny na stronie internetowej www.budokan-dojo.pl.

 

4. O wysokości składki decyduje Zarząd Klubu Sztuk Walki Shinbudokai w drodze uchwały.

 

5. O sposobie i warunkach opłacania składek członkowskich decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

 

6. Dokumentację związaną z opłacaniem składek członkowskich prowadzi Biuro Rachunkowe obsługujące Klub oraz Zarząd Klubu lub wyznaczona przez Zarząd osoba.

 

7. Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od zwyczajnego opłacania składek członkowskich podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

 

8. Wszystkie prośby dotyczące odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek członkowskich muszą być przedstawione Zarządowi na piśmie wraz z uzasadnieniem i podpisane przez członka Klubu bądź rodzica lub prawnego opiekuna członka Klubu w przypadku, gdy ten jest niepełnoletni.

Część 2. Wysokość składki członkowskiej oraz tryb jej opłacania.

 

1. O wysokości składki członkowskiej decyduje Zarząd Klubu.

 

2. Składki członkowskie powinny być opłacane przelewem do 15-tego dnia każdego miesiąca na konto Klubu w wyjątkowych sytuacjach do instruktora prowadzącego trening zgodnie z Cz.1 pkt. 7 i 8.

 

3. Składki mogą być opłacane z góry za więcej niż jeden miesiąc.

 

4. W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje:

 

a) "składka wpisowego";lub "składka członkowska"( w przypadku gdy osoba ma ukończone 18 lat);lub "składka roczna";w zależności czego ta składka dotyczy.

 

b) imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka (nie dotyczy członków, którzy dokonują przelewu ze swojego rachunku bankowego);

 

c) okres za jaki dokonana jest opłata-miesiąc lub miesiące (nie dotyczy członków, którzy mają uruchomione w banku stałe zlecenie opłacania składek).

 

5. Składki nadpłacone (opłacane z góry za następne miesiące) nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w Klubie lub jej dyscyplinarnego skreślenia przez Zarząd z listy członków Klubu.

 

Część 3. Zaleganie z opłatami składek i skreślenie z listy członków Klubu.

 

1. W przypadku zalegania z opłacaniem składki członkowskiej, Zarząd Klubu lub wyznaczona przez Zarząd osoba, może wysłać drogą elektroniczną do członka Klubu -2 -bądź rodzica lub prawnego opiekuna członka Klubu (w przypadku gdy ten jest niepełnoletni), ponaglenie o uregulowanie zaległości.

 

2. Osoby, które zalegają z opłacaniem składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące a Zarząd nie zostanie wcześniej o takiej sytuacji uprzedzony, będą automatycznie zawieszane w prawach członka Klubu.

 

3. W przypadku zalegania z opłacaniem składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące Zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu takiej osoby z listy członków Klubu.

 

Część 4. Ponowne przyjęcie do Klubu.

 

1. Osoba usunięta z Klubu z powodu nieopłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie.

 

2. Warunkiem ponownego przyjęcia do Klubu jest uiszczenie ponownie składki wpisowego, składki rocznej i co najmniej 50% zaległych składek członkowskich.

 

Część 5. Postanowienia końcowe.

 

1. Regulamin opłacania składek członkowskich obowiązuje od 1 września 2010 roku.

 

Wysokość składki członkowskiej w Klubie Sztuk Walki Shinbudokai (przyjęta Uchwałą Zarządu Klubu Nr 05/08/2010 z dnia 20.08.2010 r.) Uchwała Zarządu Nr 1/ 08/ 2015 z dnia 09.08.2015 r. oraz późniejszymi zmianami Uchwała Zarządu Nr 1/ 08/ 2022  z dnia 30.08.2022

 

Zarząd uchwalił wysokość składki:

 

a) wpisowego w kwocie 30 zł, -przy wstąpieniu do organizacji

 

b) rocznej w kwocie 30 zł, -raz do roku płatna do 31 stycznia danego roku

 

c) członkowska w kwocie 30,00 zł–co miesiąc do każdego 15 dnia miesiąca –osoba będąca członkiem stowarzyszenia nie trenująca, żadnej sztuki walki w danym miesiącu.( składka nie obowiązuje w okresie wakacji letnich tj. w lipcu i sierpniu)

 

d) członkowska w kwocie 70,00 zł – co miesiąc do każdego 15 dnia miesiąca –osoba niepełnoletnia ( trenująca w najmłodszej grupie wiekowej ”Bąbelki” w wieku 5-7 lat) będąca członkiem stowarzyszenia,

 

e) członkowska w kwocie 80,00 zł–co miesiąc do każdego 15 dnia miesiąca –osoba niepełnoletnia (trenująca w średniej i najstarszej grupie wiekowej w wieku 8 -18 lat) będąca członkiem stowarzyszenia,

 

f) członkowska w kwocie 100,00 zł.-co miesiąc do każdego 15 dnia miesiąca –osoba pełnoletnia trenująca w najstarszej grupie wiekowej.

 

g) członkowie Klubu zobligowani są według własnego uznania do wykupienia indywidualnego ubezpieczenia NW we własnym zakresie.

 

h) członkom klubu nie przysługuje zniżka w składce członkowskiej w sytuacjach:

 

-kiedy z własnych przyczyn nie uczęszcza na treningi w pełnym zakresie miesięcznym,

-kiedy wypadają dni wolne w dniach treningowych wynikające ze świąt, państwowych, kościelnych, uroczystości odbywających się w ośrodkach -3 -udostępniających obiekty dla Stowarzyszenia, przerw wynikających z ferii zimowych, czy świątecznych ( Boże Narodzenie,Nowy Rok, Wielkanoc) itp.

 

Składki te, zgodnie z aktualnym  regulaminem, obowiązują od dnia 1 września 2022 roku. zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 1/ 08/ 2022  z dnia 30.08.2022.

 

Powyższy regulamin znosi również: zróżnicowanie opłat pod względem ilości uprawianych Sztuk Walki, czy ilości sekcji działających w Stowarzyszeniu oraz zniżek dla osób trenujących z jednej rodziny w Klubie Sztuk Walki Shinbudokai.

Numer konta bankowego do wpłat:

Stowarzyszenie Sztuk Walki " SHINBUDOKAI"

ul. Oświęcimska 45 

41-947 Piekary Śląskie

07 1090 2011 0000 0001 1508 0194

regulamin.png

Regulamin

bottom of page